Acționariat Automobile Dacia

Încasarea dividendelor aferente exercițiilor financiare 2018 și 2019
 • Pentru anul 2018 cuantumul dividendului pe acţiune este de 0,009725030 lei.
 • Pentru anul 2019 cuantumul dividendului pe acţiune este de 0,008461935 lei.

Cu privire la plata dividendelor aferente anilor 2009-2016, s-a împlinit termenul general de prescripție de 3 ani prevăzut de Codul civil român. *          

Pentru încasarea dividendelor pentru anii 2018 și 2019, vă rugăm să vă prezentați la oricare din unitățile băncii BRD din toată țara, unde veți prezenta documentele necesare pentru încasarea sumelor cuvenite.

Banca nu va distribui dividende acționarilor care nu pot fi identificați în Registrul Acționarilor. 

Pentru lămurirea situației dvs., vă rugăm să verificați în continuare celelalte mesaje de informare din rubrica „Acționariat” și să urmați indicațiile menționate.

* Informațiile legate de dividende nu sunt actualizate în timp real, putând exista decalaje de date și istoric.  

În toate cazurile, pentru o corectă interpretare a regulii de plată a dividendelor, se va avea în vedere cu prioritate principiul conform căruia la data solicitării de plată adresate băncii, aceasta va achita doar dividendele pentru plata cărora nu s-a împlinit termenul general de prescripție de 3 ani.

Repartizarea dividendelor

Va informam ca, pentru activitatea desfășurată in intervalul 1998 – 2004, rezultatul net al exercițiului financiar nu a fost pozitiv, motiv pentru care nu s-au repartizat dividende acționarilor.

In ceea ce privește profitul realizat pe perioada exercițiilor financiare ale anilor 2005 - 2008, Adunarea Generala a Acționarilor, ținând cont de nivelul pierderilor înregistrate in anii precedenți, de importanta investițiilor realizate si in conformitate cu dispozițiile art. 69 din Legea nr. 31/1990, a decis sa reîntregească activul net al societății prin recuperarea pierderilor contabile. Din acest motiv, profitul înregistrat nu a fost distribuit pentru acordarea de dividende.

In ceea ce privește profitul realizat pentru exercițiile financiare 2009-2016 si 2018, Adunarea Generala a hotărât distribuirea de dividende, iar in ceea ce privește exercițiul financiar 2017, Adunarea Generala a decis sa reinvestească profitul obținut, aferent acestui exercițiu. Întrucât profitul net rezultat după constituirea rezervei legale a fost integral reinvestit, pentru acest exercițiu, Automobile Dacia nu a  acordat dividende.

Încasarea dividendelor aferente exercițiilor financiare 2016 si 2018
 • Pentru anul 2016, cuantumul dividendului pe acțiune este de 0,007730126 lei.
 • Pentru anul 2018 cuantumul dividendului pe acţiune este de 0,009725030 lei.

Cu privire la plata dividendelor aferente anilor 2009-2015, s-a împlinit termenul general de prescripție de 3 ani prevăzut de Codul civil român.*          

Pentru încasarea dividendelor pentru anii 2016 si 2018, vă rugăm să vă prezentați la oricare din unitățile băncii BRD din toată tara, unde veți prezenta documentele necesare pentru încasarea sumelor cuvenite.

Banca nu va distribui dividende acționarilor care nu pot fi identificați în Registrul Acționarilor. 

Pentru lămurirea situației dvs., vă rugăm să verificați în continuare celelalte mesaje de informare din rubrica „Acționariat” și să urmați indicațiile menționate.

* Informațiile legate de dividende nu sunt actualizate în timp real, putând exista decalaje de date și istoric. 

În toate cazurile, pentru o corectă interpretare a regulii de plată a dividendelor, se va avea în vedere cu prioritate principiul conform căruia la data solicitării de plată adresate băncii, aceasta va achita doar dividendele pentru plata cărora nu s-a împlinit termenul general de prescripție de 3 ani.

Încasarea dividendelor aferente exercițiilor financiare 2015-2016
 • Pentru anul 2015, cuantumul dividendului pe acțiune este de 0,014113519 lei.
 • Pentru anul 2016, cuantumul dividendului pe acțiune este de 0,007730126 lei.

Cu privire la plata dividendelor aferente anilor 2009-2014, s-a împlinit termenul general de prescripție de 3 ani prevăzut de Codul civil român.* 

Pentru încasarea dividendelor pentru anii 2015-2016, vă rugăm să vă prezentați la oricare din unitățile băncii BRD din toată tara, unde veți prezenta documentele necesare pentru încasarea sumelor cuvenite.

Banca nu va distribui dividende acționarilor care nu pot fi identificați în Registrul Acționarilor.

Pentru lămurirea situației dvs., vă rugăm să verificați în continuare celelalte mesaje de informare din rubrica „Acționariat” și să urmați indicațiile menționate.

* Informațiile legate de dividende nu sunt actualizate în timp real, putând exista decalaje de date și istoric. 

În toate cazurile, pentru o corectă interpretare a regulii de plată a dividendelor, se va avea în vedere cu prioritate principiul conform căruia la data solicitării de plată adresate băncii, aceasta va achita doar dividendele pentru plata cărora nu s-a împlinit termenul general de prescripție de 3 ani.

 

În cazul în care nu puteți fi identificați în Registrul Acționarilor

Daca nu puteți fi identificați in Registrul Acționarilor Automobile Dacia, înseamnă fie ca v-ați înstrăinat acțiunile pe care le dețineați, fie ca sunt necesare clarificări ale situației dvs.

Pentru aceasta este necesar sa va adresați in scris Bursei de Valori București, la adresa: B-dul. Carol nr. 34-36, etaj 14, Sector 2, cod poștal 020922, tel. (021) 307 9500, fax (021) 307 9519.

Eliberarea extraselor din Registrul Actionarilor Dacia

Pentru a va emite un extras din Registrul Acționarilor, va rugam sa ne trimiteți pe adresa societății Automobile Dacia S.A., Strada Preciziei 3G, clădirea A, sector 6, cod 062204, București, cu mentiune pe plic: “pentru Acționariat Dacia”, o copie a buletinului de identitate/cărții de identitate, însoțită de solicitarea extrasului si de dovada faptului ca certificatul de acționar sau extrasul din Registrul Acționarilor pierdut a fost declarat nul.

Exista obligație legala privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Informații suplimentare privind condițiile acestei prelucrări le găsiți aici.

Modificari ale datelor personale in Registrul Actionarilor Dacia

Pentru a opera in Registrul Acționarilor Dacia o modificare de nume, domiciliu sau alte date din buletin/cartea de identitate, va rugam sa transmiteți prin posta o cerere in acest sens, însoțită de o copie a actului dvs. de identitate care dovedește modificarea datelor personale, pe adresa Strada Preciziei 3G, clădirea A, sector 6, cod 062204, București, cu mentiune pe plic: “pentru Acționariat Dacia”.

Pentru emiterea unui extras din Registrul Acționarilor care sa certifice modificările solicitate este necesara transmiterea certificatului de acționar sau a extrasului din Registrul Acționarilor, in original, ori dovada faptului ca certificatul de acționar sau extrasul din registrul acționarilor pierdut a fost declarat nul, însoțit de o scrisoare de intenție.

Exista obligație legala privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Informații suplimentare privind condițiile acestei prelucrări le găsiți aici.

Modalitățile de cesionare a acțiunilor Dacia

Va informam ca acțiunile societății Automobile Dacia S.A. nu mai sunt tranzacționate pe piața bursiera.

La acest moment, societatea Automobile DACIA S.A. nu intenționează sa răscumpere propriile acțiuni. O eventuala răscumpărare va fi anunțată.

Acționarii Dacia pot sa-si cesioneze acțiunile doar prin tranzacții directe către alți acționari sau terți.

Pentru a opera in Registrul Acționarilor Dacia cesionarea acțiunilor, sunt necesare următoarele acte, in original:

 1. certificatul de acționar sau extrasul din registrul acționarilor, original, ori, in cazul in care certificatul de acționar sau extrasul din Registrul Acționarilor a fost pierdut, dovada faptului ca acesta a fost declarat nul;
 2. actele de identitate ale părților (buletin sau carte de identitate, care trebuie sa aibă înscris codul numeric personal);
 3. contractul de cesiune;
 4. procura notarială în cazul în care nu vă puteți prezenta personal și sunteți reprezentat de o altă persoană (procura trebuie să fie autentică (semnată în fața notarului), să fie specială, menționând expres că persoana desemnată poate reprezenta cedentul/cesionarul, în fața Automobile Dacia, pentru efectuarea transferului acțiunilor în Registrul Acționarilor și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv semnarea în numele mandantului în Registrul Acționarilor Automobile Dacia).

Va informam ca reglementarea acestei probleme se poate face numai pe baza de programare, in prezenta celor doua părți, având actele mai sus menționate.

Pentru programare, este necesar sa transmiteți cererea dvs., însoțită de o copie a actului dvs. de identitate si a documentelor sus-menționate, pe adresa AUTOMOBILE DACIA, Direcția Juridica, Strada Preciziei 3G, clădirea A, sector 6, cod 062204, București.

Numai pe baza acestor acte vi se va comunica in scris ziua si ora programării.

Exista obligație legala privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Informații suplimentare privind condițiile acestei prelucrări le găsiți aici.

Mostenirea actiunilor Dacia

Pentru a intra in posesia acțiunilor aferente certificatului de acționar moștenit este necesar sa se îndeplinească procedura succesorala de pe numele fostului acționar pe numele moștenitorului/moștenitorilor săi. In acest caz, înscrierea in Registrul Acționarilor se face cu respectarea prevederilor legale, pe baza următoarelor acte, in original:

 • certificatul de acționar al decedatului sau extrasul din Registrul Acționarilor ori, in cazul in care certificatul de acționar sau extrasul din Registrul Acționarilor a fost pierdut, dovada faptului ca acesta a fost declarat nul
 • certificatul de deces
 • actul de identitate al moștenitorului, care sa aibă completat codul numeric personal
 • certificatul de moștenitor
  Este necesar ca in certificatul de moștenitor la masa succesorala sa fie specificat numărul întreg de acțiuni pe care le moșteniți (conform Legii 31/1990 acțiunile sunt indivizibile)
 • procura notarială în cazul în care unul dintre moștenitori nu se va putea prezenta personal și va fi reprezentat de o altă persoană (procura trebuie să fie autentică (semnată în fața notarului), să fie specială, menționând expres că persoana desemnată poate reprezenta moștenitorul, în fața Automobile Dacia, pentru efectuarea transferului acțiunilor în Registrul Acționarilor și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv semnarea în numele mandantului în Registrul Acționarilor Automobile Dacia).

Va informam ca reglementarea acestei probleme se poate face numai pe baza de programare, in prezenta tuturor moștenitorilor sau reprezentanților acestora, având actele mai sus menționate.

Pentru programare, este necesar sa ne transmiteți cererea dvs., însoțită de o copie a B.I./C.I. si a documentelor sus-menționate, pe adresa societății AUTOMOBILE DACIA S.A., Strada Preciziei 3G, clădirea A, sector 6, cod 062204, București.

Numai pe baza acestor acte vi se va comunica in scris ziua si ora programării.

Exista obligație legala privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Informații suplimentare privind condițiile acestei prelucrări le găsiți aici.

Drepturile actionarilor

Conform legii, in calitate de acționar al unei societăți beneficiați de drepturi nepatrimoniale (dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor, dreptul de vot, dreptul de informare) si de drepturi patrimoniale (dreptul la dividende, dreptul preferențial de subscripție, dreptul de a înstrăina acțiunile). Calitatea de acționar la societatea Automobile Dacia S.A. nu va oferă dreptul de achiziționare/întreținere a unui autoturism Dacia in alte condiții decât cele generale stabilite de societatea Automobile Dacia S.A. pentru toți clienții Dacia.

Exista obligație legala privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Informații suplimentare privind condițiile acestei prelucrări le găsiți aici.

Alte informatii

Pentru orice alte informații referitoare la calitatea dvs. de acționar al societății Automobile Dacia S.A. sau la acțiunile societății Automobile Dacia S.A., va rugam sa transmiteți prin posta o solicitare expresa pe adresa societății AUTOMOBILE DACIA S.A., Direcția Juridica, Strada Preciziei 3G, clădirea A, sector 6, cod 062204, București, însoțită de o copie a actului dumneavoastră de identitate si de o copie a certificatului de acționar sau extrasului din Registrul Acționarilor ori, in cazul in care certificatul de acționar sau extrasul din Registrul Acționarilor a fost pierdut, dovada faptului ca acesta a fost declarat nul.

Exista obligație legala privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Informații suplimentare privind condițiile acestei prelucrări le găsiți aici.